Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Future Communication is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Future Communication op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Future Communication aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website. Door de website van Future Communication te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer en onze privacyverklaring.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Future Communication en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Future Communication.  Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Future Communication.

Algemene voorwaarden
Bekijk de Cohedron BV – Algemene Leveringsvoorwaarden.

Wet huis voor klokkenluiders
Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kun je via info@futurecommunication.nl onze Klokkenluidersregeling opvragen.

 

Meer weten over ons bureau?